Trường TH Mong Thọ 2 mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Mong Thọ 2  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0773837436. 

Email        : contact@domain.com

Bài viết liên quan